telefon numaram?z: +90 0212 485 06 05-04

PLEKSi (PLEKS?GLASS)AKR?L?K

 • pleksineler yap?labilir
 • Bizler pleksi (pleksiglass) ürünler üzerine 20 y?l? a?kn tecrübemizle yurt içi ve d??? binlerce firmaya hizmet vermekteyiz.Pleksi (pleksiglass) ?s?yla ?ekillenebilen thermoplastik bir malzeme olmas?ndan ötürü I??k geçirgenli?i camdan daha üstün olmas?ndan ve parlak canl? renkleri ile bir çok sektörde dekorasyon amaçl? olarak kullan?labilir.Bunun yan?nda pleksi(pleksiglass) malzeme uygun i?leme ko?ullar?nda i?lenerek (lazer kesim, lazer oyma ve cnc kesim, cnc kaz?ma oyma i?lemleri yapularak ) ?s?yla birlikte gerek serbest formda gerekse kal?p içerisinde veya üzerinde vakumlama ya da ?i?irme yöntemiyle ; bir çok ürün tasarlan?p üretilebilir.

   

  Bu bölümde sizlerle pleksi malzemler kullan?lar yapabilece?imiz ürünler hakk?nda bilgi sahibi olabilmeniz aç?s?ndan stand tasar?mlar?m?z?, lazer kesimlerimizi, cnc kesim ile oymalar?m?z?, vakumlama modellerimizi, ?i?irme kapak modellerimizi , ayd?nlatma armatür ve ?apkalar?, pleksi aynalar, m?knat?sl? çerçeveler, ayakl? çerçeveler, ma?aza etiketleri, pastahane ürün standlar?, g?da te?hir standlar?, ma?aza te?hir üniteleri, havuz standlar ve vakum standlar olarak bir çok sektör ile alanda kullan?lmaktad?r.

   

   

  pleksi.1vakum stand

  havuz stand

  Pleksi havuz standlar iki ?ekilde imal edilmektedir bunlardan her ikisindede pleksi önceden ?s?t?l?r daha sonra serbest formda özel makinas? içerisinde belirli çaplarda ?i?irilir di?er ?ekilde ise ?s?tlan pleksi daha önce di?i veya erkek ?ekilde olu?turulan kal?p üzerine vakumlanarak istenilen form pleksiye kazand?r?l?r bu yöntemlere alternatif olarak daha komleks veya detayl? malzemeler için pleksi erkek ve di?i kal?p aras?na preslenerek istenilen form, yüzey veya görsellik pleksiye kazand?r?lm?? olur.

  Pleksiden firmam?z taraf?ndan tasarlanm?? olan havuz stand modelleri, orta stand sehpa modelleri, ve özel tasar?m raf modelleri a?a??da görselde bilgi amaçl? sunulmu?tur. Daha kapsaml? bilgi için bizimle irtibata geçiniz. 0212 485 06 05-04

  pleksi stand, havuz stand, orta stand, ma?aza sehpa stand.

 • pleksi,2kapak, fanus ve küre.
 • Pleksi malzeme kullan?larak (tercihen farkl? malzemeler seçilebilir pet, petg, pc (polycarbonate) ve ya thermoform (?s? ile ?ekillendirmeye uygun) malzemeler seçilerek ; seçilen malzemnin ?s? ve hava ile birlikte küre, kapak , ya?rm küre, fanus , oval, yat camlar?, ayd?nlatma camlar?, hava giri? kapaklar? ve farkl? ürünler kolayl?kla ?ekillendirilebilir.Bu ?ekilde haz?rlanan malzemelerin kullan?m alanlar?n? s?ral?ycak olursak havuz standlar (ezcane standlar?, oje standlar?, ?ekerleme standlar?, ucuzluk standlar?, promasyon havuz standlar?, bijuteri standlar?, orta standlar, aksesuar standlar?, d?? mekan standlar?, toka standlar?, kalem standlar?) bir çok perakande sektöründe stand olarak kullan?labilmektedir. Bunlarla birlikte bu pleksi kapaklar bina tavan ayd?nlatma kapa??, yat ve gemi cam?, tepsi kapa??, bakliyat bindonu kapa?? ( ayn? zamanda bakliyat bidonlar? stand olarak da ilerleyen resimlerde görseli payla??lm??t?r), otomobil aksesuar?, pastahane te?hir kutular?, kutu kapa?? vb.. bir çok alanda gerek görselli?i, gerek parlak renkleri gerekse saysaml??? ile kullan?ma uygundur.

 

pleksi, pleksi stand tasar?m, pleksi lazer kesim, pleksi cnc kesim

 •  

  pleksi.3kal?pl? vakum ve ?i?irme ?ekillendirme

  Pleksi malzeme farkl? formlara (koni, fanus, kapak, elips, vs...) kolayl?kla ?ekillenebilir bunlar iki boyutlu olarak çizilecek vektorel çizimler cnc ortamda kesilerek haz?rlanacak kasnaklar vas?tas?yla , serbest formda ?i?ilerek bir çok 2 boyutlu yüzeye sanki balon ?i?irmi? gibi s?k??t?r?lan kasnak içerisinden veya belli kapal? kal?p içerisinde ?i?irilerek bir çok malzeme kolayl?kla imal edilebilir.

  Bizler pleksiler (pleksi) ekibi olarak sizlere vakum , ?i?irme kapak modellerinizi veya standlar?n?z? bilgisayar ortam?nda çizerek istemi? oldu?unuz ürünün gerek render çal??malar? sonucu nas?l gözükece?i gerekse görselli?inin ne ?ekilde olabilece?i gibi hussuslarda ön fikir sahibi olman?z için ; bir çok noktada sizlere çözüm sunmaktay?z .Fikirlerinizi ve projelerinizi hayata geçirmek için lütfen bizimle ileti?im kurunuz. tel: 0212 485 06 05

   

  pleki koni, koni vakumlama, pleksi kapak, ayd?nlatma kapaklar?, oval kapaki konik kapak.